Barneveld Vandaag

VOORTHUIZEN - Het heeft weinig zin het dorpscentrum van Voorthuizen ‘een nieuwe laklaag’ te geven als met Albert Heijn tegelijkertijd ‘de motor’ eruit gehaald wordt.Dat is de reactie van Ondernemers Vereniging én marktkooplui op het besluit van burgemeester en wethouders om de verplaatsing van Albert Heijn uit het centrum naar Blankensgoed in procedure te brengen.De ondernemers wijzen er nog eens op, dat ze al jaren met de gemeente in gesprek zijn over de Handelsvisie Voorthuizen. Volgens de brief van de OVV was in de klankbordgroep, waarin met de gemeente werd overlegd, eerder dit jaar nog afgesproken, dat “alles op alles gezet” zou worden om Albert Heijn in het centrum te houden.Kort daarop besloot het college om in principe aan verplaatsing mee te werken. De ondernemers voorzien ernstige consequenties. “Er bestaat namelijk geen branche die op het niveau van een dorpskern eenzelfde aantrekkende werking heeft.”

Zelfs al zou er een andere supermarkt in het pand van AH trekken, dan zou dat geen compensatie zijn voor de bezoekersstroom, die AH aantrekt.Het gevolg zal zijn “minder drukte en levendigheid in de Hoofdstraat, teruglopende omzet in veel branches, sluiting of vertrek van verswinkels, toename van horeca, baliekantoren en kapsalons en mogelijk leegstand.”De OVV wijst op het voorbeeld van Nijkerk, waar men de verhuizing van de Albert Heijn voor het Molenplein na meer dan tien jaar nog steeds niet te boven is.De ondernemers zien de verhuizing dan ook als “een cruciale fout” en dringen erop aan, die te herstellen.

VOORTHUIZEN - Het bestemmingsplan dat de verhuizing van Albert Heijn naar Blankensgoed mogelijk moet maken wordt in procedure gebracht. Optioneel wordt los daarvan de vestiging van nog een paar aanleunwinkels mogelijk.
Dat hebben B en W besloten naar aanleiding van het verzoek van Van de Kolk Garderen BV om 1400 m2 commerciële ruimte en 28 huurappartementen erboven te mogen realiseren. Omdat de Van den Tweel Groep, de eigenaar van de AH in Voorthuizen, en de Woningstichting Barneveld hebben toegezegd is de economische haalbaarheid van het plan voldoende aangetoond.Het omringende terrein krijgt een parkachtige inrichting, waarin ‘water’ en ‘spelen’ “nadrukkelijk een plek hebben gekregen.”

Buurwinkels

Het bestemmingsplan bevat een zogenaamde wijzigingsbevoegdheid voor B en W. Daarmee kunnen drie nu geplande woningen aan het Vlasbekje een detailhandelsbestemming krijgen. Het college wil de realisering van de supermarkt daarmee niet ophouden. Zowel Van de Kolk als Van den Tweel hebben echter schriftelijk toegezegd, dat zij geen bezwaar zullen maken, als het college die bevoegdheid gebruikt en AH dus buren krijgt.

VOORTHUIZEN - De verhuizing van Albert Heijn naar Blankensgoed is van de baan. De gemeenteraad zette vanavond een streep door de plannen.


Het bestemmingsplan dat de verhuizingvan AH mogelijk moet maken is door degemeenteraad afgewezen.Een brede meerderheid van Burger Initiatief, ChristenUnie, Pro’98 en CDA vindt, dat het college met haar voorstel verhuizing naar Blankensgoed mogelijk te maken teveel naar de wens van ondernemer Van den Tweel gekeken heeft met voorbijgaan aan het algemeen belang van goede ruimtelijke ordening en verkeersafwikkeling.Dick van Rheenen (BI) stelde, dat het college “te gemakkelijk over de verkeerssituatie” op het Vlasbekje denkt, als AH daar eenmaal zit met een paar verswinkels. “De hele wijk staat vast als er een vrachtwagen moet lossen”, aldus Ariën Appeldoorn (CDA).Daarnaast voorspelde Van Rheenen, dat het plan “een dankbare schietschijf bij de Raad van State” zou opleveren omdat de onderbouwing ervan rammelt. Enerzijds is er het ontbreken van een Detailhandelsvisie, waaraan zo’n plan getoetst zou moeten worden. “we voeren een mank debat”, vond Lucas Scheijgrond (CU) dan ook.Anderzijds is het in strijd met het provinciaal beleid, merkte Aad Barendregt (Pro’98) op. Scheijgrond hield het college voor, dat “nieuwe locaties voor detailhandel niet ten koste mogen gaan van de bestaande detailhandelsstructuur.” Dat staat letterlijk in beleidsnota’s van zowel rijk als provincie. Ook met de cijfers waarop het college haar voorstel baseerde veegden de raadsleden de vloer aan. “Geen onderzoek, maar louter een schatting van ambtenaren”, aldus Scheijgrond. Barendregt wees erop, dat B en W uitgaan van meer toeristen de komende jaren terwijl de bezetting van campings door luxere onderkomens juist afneemt.


‘Niet stilstaan’

Alleen VVD en SGP steunden het collegevoorstel. “Laten we het dorp niet op slot zetten”, bepleitte Jan Willem van den Born (VVD). “AH vertrekt toch niet uit Voorthuizen; het zit 700 meter verderop. Menig dorp zou blij zijn met zo’n investering van 10 miljoen!”SGP-woordvoerder Henk van den Brink onderkende wel problemen, maar wilde “de eerder gemaakte afspraken met de ontwikkelaar van Blankensgoed niet openbreken.”Ook wethouder Bram Troost deed een poging het collegevoorstel te verdedigen. “Wij lezen de tekst een tikje anders”, hield hij Barendregt voor, die daarop een hopeloos gebaar maakte. Burgemeester Asje van Dijk deed nog een poging om de raad haar oordeel te laten uitstellen, want hij had “niet het gevoel dat we alles hebben afgewogen”. Dat viel niet goed. Zelfs de VVD had geen behoefte om de zaak weer uit te stellen. De raad wil nu eerst een detailhandelsstructuur. Zou daaruit blijken, dat verhuizing van Albert Heijn naar een andere plek voor Voorthuizen goed is, dan kan dat opnieuw besproken worden.