Barneveld Vandaag

Beren op de rondweg
Het landbouwverkeer in Voorthuizen blijft een punt van geschil tussen gemeente en provincie. De gemeente heeft de provincie opnieuw laten weten, er “zeer aan te hechten”, dat landbouwverkeer straks op de rondweg mag. De provincie wil dat niet vanwege de hinder voor het doorgaand verkeer.

Door Theo van der Zalm


VOORTHUIZEN - Er zijn nog verscheidene punten, waarover ook na de tervisielegging van het plan nog geen overeenstemming  tussen gemeente en provincie is bereikt. Zo beklaagt Barneveld zich, dat de provincie geen inzicht geeft over de aansluiting van de rondweg op de Baron van Nagellstraat.
De provincie gaat uit van de huidige situatie en negeert dat ze zelf heeft geëist dat de kruising op die plek wordt vergroot voor het verkeer naar Harselaar-Zuid.
Hetzelfde probleem doet zich voor bij het fietsverkeer. De provincie houdt geen rekening met de snelfietsroute, waarvan de plannen bij de provincie bekend zijn, omdat die planologisch nog niet is vastgelegd. Ook over een fietstunnel bestaat nog steeds onduidelijkheid.
Een probleem signaleert de gemeente ook met de doorsnijding van onder meer voetbalvelden en een agrarisch bedrijf. De provincie stelt dat ze met de belanghebbenden heeft onderhandeld, maar de gemeente weet niets van het resultaat, maar zou wel moeten zien, dat elders het bestemmingsplan wordt aangepast als er verplaatsing nodig is. De waterberging is volgens de gemeente niet goed geregeld. Ook wil de gemeente een alternatief voor de bushalte bij de begraafplaats, die in de plannen komt te vervallen.

VOORTHUIZEN - Het college van B en W heeft vorige week een overeenkomst met de provincie gesloten over de aanleg van de rondweg langs Voorthuizen.
De aanleg van de rondweg Voorthuizen isnog nooit zo dichtbij geweest...In de overeenkomst is het tracé geregeld alsmede de aansluitingen op het gemeentelijk wegennet. De verbinding tussen de nieuwe rondweg en de Rubensstraat wordt half om half door gemeente en provincie betaald. Op de Rubensstraat komt ter plaatse een rotonde. De vierde poot daarvan is de ‘NRV’ (Noordelijke Rondweg Voorthuizen, beter bekend als het ‘pootje noord’) dat Voorthuizerweg en Apeldoornsestraat verbindt. 

Opschuiven

Wethouder Bram Troost weet, dat er in zijn eigen CDA ideeën leven om dit stukje rondweg noordelijker (ten noorden van de begraafplaats) op de Voorthuizerweg aan te sluiten, “maar dit is het standpunt van het college.” Hij ruimt in, dat de gemeenteraad kan besluiten om de aansluiting van het noordelijke segment op te schuiven, maar wijst erop, dat dat hoe dan ook tijd zou kosten. De noordboog zou al gauw over grondgebied van de gemeente Nijkerk moeten lopen “en die wil dat niet”, aldus Troost. Ook ontstaat dan een onlogische winkelhaak in de verbinding naar de westelijke rondweg.

Wilbrinksbosch

Een wijdere boog om Blankensgoed is sowieso uitgesloten omdat het Wilbrinksbosch - deel van de Ecologische Hoofdstructuur - dan aangetast zou worden. Er wordt juist extra een brug met een voor rolstoelen haalbare helling over de noordboog aangelegd zodat wandelaars en fietsers vanuit Voorthuizen het bos kunnen bereiken. 

Begraafplaats

De rondweg zelf komt wat verder van de begraafplaats dan eerder gedacht. Daardoor is er ruimte om die in de toekomst uit te breiden en van een geluidswering te voorzien. Het verbindingsstuk naar de Rubensstraat komt er dichter langs en krijgt gelijk een muur of wal. 

2016

Donderdag 13 december is er weer een inloopavond voor bewoners van Voorthuizen. Begin volgend jaar wordt het plan voor de rondweg dan definitief door Provinciale Staten vastgesteld. Volgens de overeenkomst verplicht de provincie zich dan de aanleg uiterlijk 31 december 2016 gereed te hebben. Het noordelijke segment van de rondweg wordt door de gemeente een paar maanden later dan de provinciale weg in procedure gebracht en aangelegd.

VOORTHUIZEN - De ondernemers in Voorthuizen hebben massaal bezwaar gemaakt tegen de plannen om Albert Heijn naar de rand van het dorp te verplaatsen.
De Voorthuizense ondernemers gaan hetgevecht aan met het Barneveldse collegevan B en W.De Ondernemers Vereniging Voorthuizen wijst erop, dat vestiging van en supemarkt aan de rand van een dorp in strijd is met het rijksbeleid, waarin de Tweede Kamer in 2006 heeft vastgelegd, dat ontwikkelingen aan de randen niet ten koste van bestaande winkelgebieden mogen aan. Dezelfe lijn ligt vast in het provinciaal Streekplan.De OVV stelt, dat de onderbouwing, die Albert Heijn door onderzoeksbureau DHV heeft laten opstellen rammelt. Zelf hebben de ondernemers een ander bureau - Droogh, Trommelen en Partners - de zaak nog een kritrisch laten bekijken en DTNP laat niet veel heel van de argumentatie van DHV. 

Boodschappen

Waar DHV kansen ziet voor een andere functie - meer vermaak - voor het centrum, waarschuwt DTNP ervoor, dat het juist de dagelijkse boodschappen zijn, die het centrum nu overeind houden. Verder is DHV veel te optimistisch waar het gaat om de totale vraag naar supers in Voorthuizen en omgeving. Het is dan ook maar zeer de vraag wie of wat er in de vrijgekomen ruimte van AH zal trekken. Meer aanvragen tot verplaatsing naar de rand van het dorp zullen het gevolg zijn.De OVV voorziet, dat door crisis, internetverkoop en vergrijzing uiteindelijk het centrum “aantoonbaar naar de knoppen gaat.”

Mokerslag

“Het kan toch niet zo zijn, dat een grote ondernemer geholpen wordt met een verhuizing en dat de bestaande winkeliers hierdoor een mokerslag te verwerken krijgen”, schrijft de familie Steenkamer, verwijzend naar de verhuizing van de AH in Nijkerk en de gevolgen daarvan. Behalve tal van lokale ondernemers mengt ook Jumbo Supermarkten BV zich in de strijd. De keten, die vorig jaar en vestiging op de plaats van Super de Boer opende, stelt vast, dat na verhuizing én uitbreiding van Albert Heijn er geen ruimte meer is voor nóg meer vierkante meters levensmiddelen op de oude lokatie van AH. 

Wijkontsluiting

De bewoners van Blankensgoed hebben zo hun eigen problemen met de komst van de grootgrutter. Zij voorzien, dat hun enige ontsluitingsweg van hun wijk met 275 woningen met regelmaat wordt geblokkeerd door verkeer van en naar Albert Heijn.