Albert Heijn mag verhuizen naar Blankensgoed. Voorwaarde is, dat er een andere publiekstrekkende als bijvoorbeeld een Hema voor in de plaats komt. Dat heeft het college vastgelegd in de Detailhandelsvisie Voorthuizen.

In de handelsvisie staat, dat het centrumaanbod in Voorthuizen moet worden versterkt.

BARNEVELD - De Detailhandelsvisie heeft dit voorjaar ter inzage gelegen. In die periode heeft de gemeente acht reacties ontvangen. Die hadden in hoofdzaak betrekking op verwachte gevolgen van het vertrek van Albert Heijn. Uiteindelijk waren die reacties voor het college echter geen aanleiding om de handelsvisie op belangrijke punten aan te passen. Het college heeft de Detailhandelsvisie Voorthuizen naar de gemeenteraad gestuurd met het verzoek om de visie vast te stellen.

Het college van B&W en de gemeenteraad van Barneveld hebben al eerder besloten om een nieuwe Detailhandelsvisie Voorthuizen op te stellen. Het onderzoek is op interactieve wijze uitgevoerd door het bureau Ecorys. Uit de conceptversie van de Detailhandelsvisie Voorthuizen blijkt, dat Voorthuizen een compleet pakket aan winkel- en horecavoorzieningen en evenementen biedt in een prettige ambiance. Dit maakt Voorthuizen tot een levendig en aantrekkelijk dorp voor inwoners uit Voorthuizen en omgeving én vakantiegangers. In de handelsvisie staat, dat het centrumaanbod in Voorthuizen moet worden versterkt. Daarvoor zouden (her)ontwikkelingsmogelijkheden in kaart gebracht moeten worden

om detailhandel, horeca en andere voorzieningen aan het bestaande winkelaanbod toe te voegen. Dat geldt zowel voor het kernwinkelgebied als de randen van Voorthuizen.

De gemeente Barneveld moet zoeken naar functies, formules en ondernemers die het profiel versterken en zowel de vakantiegangers als de inwoners van Voorthuizen aanspreken. Het advies is om een evenwicht te zoeken tussen landelijk bekende formules (bij voorkeur geëxploiteerd door lokale ondernemers) en lokale of regionale spelers die kwaliteit en service/gastvrijheid hoog in het vaandel hebben staan.

In de Detailhandelsvisie Voorthuizen wordt voorgesteld om de horeca met terrasfunctie zoveel mogelijk te concentreren op en rondom het Bunckmanplein en zonodig hiervoor de bestemming te verruimen.

De winkeliersvereniging moet, in samenwerking met de gemeente, meer aandacht schenken aan de promotie van het winkelgebied en de georganiseerde evenementen.

Albert Heijn

De meeste inspraakreacties hadden betrekking op de voorgenomen verplaatsing van Albert Heijn uit het centrum naar de nieuwbouwwijk Blankensgoed. De huidige vestiging van Albert Heijn aan de Hoofdstraat is te klein en moet worden uitgebreid. De huidige locatie is te klein, niet in het minst vanwege de aan- en afvoer van goederen en laat geen "planologisch verantwoorde" uitbreiding toe. De gemeente heeft gezocht naar alternatieve locaties, waarbij de locatie in Blankensgoed – onder voorwaarden – als beste uit de bus kwam. De gemeente heeft deze keuze besproken met de klankbordgroep, waarin vertegenwoordigers van het Hoofdbedrijfsschap Detailhandel, Plaatselijk Belang Voorthuizen, Ondernemersvereniging Voorthuizen en de Kamer van Koophandel zitting hebben.

Het college van burgemeester en wethouders vindt, dat de verplaatsing van Albert Heijn naar Blankensgoed de beste optie is om de uitbreiding van de supermarkt mogelijk te maken. De verplaatsing van de supermarkt zal gevolgen hebben voor het kernwinkelgebied. Daarom wil de gemeente Barneveld als één van de voorwaarden een andere publiekstrekker op de huidige locatie van Albert Heijn vestigen, zodat ook in de toekomst sprake is van een levendig en levensvatbaar kernwinkelgebied.

In de Detailhandelsvisie Voorthuizen worden ook afspraken gemaakt over de verantwoordelijkheden van de gemeente en de winkeliersvereniging. De gemeente (in samenwerking met de winkeliersvereniging en Plaatselijk Belang Voorthuizen) is vooral voorwaardenscheppend. De winkeliers, verenigd in de winkeliersvereniging, bevorderen vooral het (economisch) functioneren van het winkelgebied.

De gemeenteraad behandelt de Detailhandelsvisie Voorthuizen op dinsdag 28 september. De vergadering begint om 19.30 uur. De handelsvisie wordt ook besproken tijdens één van de commissievergaderingen. Het is nu nog niet bekend in welke commissievergadering de handelsvisie aan de orde komt.