Onvrede in Voorthuizen over uitblijven van verkoopprijs

De massaal gekomen Voorthuizenaren kregen gisteravond in Buiten­lust veel te horen over de huizen in de nieuwe wijk Blankensgoed, maar niet wat ze het liefste hadden willen horen: wat de hui­zen gaan kosten.

 VOORTHUIZEN

Pas op 12 ja­nuari zijn de verkoopprijzen bekend, zo deelde Rita Floor van Midden Nederland Make­laars mee. De belangstellenden hebben dan tot en met 26 janu­ari de tijd om zich in te schrij­ven. De gemeente checkt of ze aan de voorwaarden (economi­sche of maatschappelijke bin­ding aan Voorthuizen) voldoen en op 2 februari verricht een notaris de loting. "Twee weken tijd om na te denken", resu­meerde een van de aspirant-ko­pers.
"Een koude douche", vond een Voorthuizense het dat de prij­zen niet op tafel kwamen. "Veel mensen zijn hier met hoog ge­spannen verwachtingen naar­toe gekomen en nou weten ze het belangrijkste nog steeds niet."  

Bewoners weten nog niet hoeveel woningen in Blankensgoed gaan kosten


Meerkosten

Floor legde uit dat de gemeente de bouwtekeningen nog moet goedkeuren. Zou er iets veran­derd moeten worden, dan kan dat tot meerkosten leiden. Daarom wilde ze ook bij bena­dering geen ondergrens noe­men, alleen dat de woningen "niet duurder dan vier ton" worden. Bij meerdere aanwezi­gen bleef het beeld hangen, dat bouwer van de Kolk de kat eerst uit de boom wil kijken. "Ze we­ten straks hoeveel inschrijvin­gen ze hebben en kunnen dan de prijs bepalen." Projectleider Sybold Herder stelde daar tegenover, dat de paar honderd Voorthuizenaren toch bepaald niet voor niets ge­komen waren. Tenslotte was er niet eerder iets bekend over de inrichting van de Hoevelakense beek en de tekeningen van de huizen roken nog naar de verse inkt. De grote zaal van Buiten­lust was te klein voor het gezel­schap belangstellenden. Som­migen kwamen niet verder dan de gang, enkelen stonden zelfs buiten voor het raam. "Ze wor­den niet weggeven maar ver­kocht hoor!" grapte wethouder Gerrit Tijmensen. Hij bood aan om volgende week de informa­tieavond nog eens over te doen. Stedenbouwkundige Wim Nij­boer was niet verbaasd. "Een groene wijk in een groene om­geving; waarschijnlijk is het daarom hier zo druk."

Het groen zit vooral in de beek­zone. Die is aanmerkelijk bre­der dan de beek, want, zo legde Marcel Opgenoort van Taken Landschapsplanning uit, er moet soms aanmerkelijk meer water in kunnen. Dat als gevolg van klimaatverandering, maar ook het feit dat de nieuwe wijk het hemelwater hoofdzakelijk op de beek afwatert.

 Waterkwaliteit

 "Betekent dat, dat je er straks geen auto mag wassen?" kwam de vraag vanuit de zaal. "Klopt, dat mag niet", zei Herder. "De waterkwaliteit is in ons aller be­lang." De keutels van het hon­denuitlaatveldje mogen ook niet de beek in spoelen en hon­den die naast dat potje poepen, dienen ervoor te zorgen, dat hun personeel het zaakje op­ruimt.

Architect Alex Drost van 4D Ar­chitecten ut Putten presenteer­de trots zijn ontwerpen. "Het moest modern zijn, maar we willen vasthouden aan een kap, zij het dat we die een zetje gege­ven hebben." Behalve de kap­pen zijn ook de dubbele huizen asymmetrisch met de woonka­mer en de eetkeuken wisselend aan de voor- en achterkant. De laatste variant zou wel eens min­der kopers kunnen trekken, zo bleek in de pauze, want niet ie­dereen wil z'n keukendeur aan de straat.