De provincie heeft Barneveld gewaarschuwd dat het bouwen van woningen boven de natuurlijke aanwas niet past in het provinciaal beleid. Toch houden B en W daar in het Ontwerp Structuurplan aan vast.

BARNEVELD - Het Structuurplan wordt net als de Strategische Visie gebaseerd op de gedachte, dat Barneveld een opvangfunctie heeft voor het regionale bedrijfsleven én de daarbij behorende huisvesting. "Dat staat op gespannen voet met het provinciaal beleid", laat de provincie weten in een eerste commentaar. "De in het plan genoemde woningbehoefte dient regionaal te worden opgelost." Ook wijst de provincie erop, dat voor diverse 'zoekzones' - terrein waar mogelijk woningen of bedrijven zouden kunnen komen - nog geen toetsing aan de Natuurbeschermingswet heeft plaatsgevonden. Burgemeester en wethouders ruimen in, dat het door hen nagestreefde "in evenwicht brengen van de woningbouwproductie met de regionale bedrijfsfunctie" niet in het provinciaal beleid past. Het college stelt echter, dat het gemeentelijk beleid er toch op gericht blijft. Het "kunnen uitvoeren" van dat voornemen - zo erkent het college - is afhankelijk "van een koerswijziging in het provinciale volkshuisvestingsbeleid." Barneveld zal zich daar sterk voor maken. Na een terechtwijzing vanuit Arnhem, dat de provincie beslist niet van plan is om een studie naar doortrekking van de A30 te doen, heeft het college die bewering ingetrokken. Een inmiddels achterhaalde passage over "bovenregionale aandacht getuige een studie van Rijkswaterstaat" staat echter nog steeds in de tekst. Inmiddels heeft die studie geresulteerd in het terzijde leggen van de doortrekking. Het Geldersch Landschap, eigenaar van het Wilbrinksbos, en de Gelderse Milieufederatie laten weten, dat de geplande weg langs Blankensgoed in Voorthuizen bij hen op ernstige bezwaren stuit.